Azrbaycan dilinin ilk qrammatikası

Azərbaycan dilinin morfoloji quruluşuna əsas ( isim, sifət, say, əvəzlik, zərf, fel) və köməkçi ( qoşma, bağlayıcı, ədat,. Orta əsrlərdə əski Azərbaycan dilinə aid tərcümə lüğətləri və qrammatik. Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərliyə gəldiyi ilinilk günlərindən başlamışdır. Search only for azrbaycan dilinin ilk qrammatikası. See full list on az. Jan 14, · Azərbaycan dilçiliyinin əsaslı mənbələrinə görə dilimizin ilk elmi qrammatikasının tarixinin başlanğıcı XIX əsrin əvvəllərində yaşayıb- yaratmış Mirzə Kazımbəyin adı ilə bağlıdır. Lakin son apardığımız araşdırmalar göstərir ki, dilimizin qrammatikasının tarixi daha qədimlərə gedib çıxır. Hələ ki, son tədqiqatlar Vatikanın arxivində qorunub- saxlanan, I Şah Abbasın dövründəki Azərbaycan dilini əks etdirən bir qrammatika kitabı. Kazım bəyin rus və dünya türkoloji mühitində böyük sensasiyaya səbəb olan " Türk- tatar dilinin ümumi qrammatikası” ( Kazan, 1839, 1846) kitabı mükəmməl, vacib və fundamental əsər kimi Rusiyada iki dəfə ən böyük ödüllərdən sayılan Demidov mükafatına layiq görülmüşdür. İkinci nəşrindən cəmi iki il. Azərbaycan, Bakı, 8 oktyabr / Trend, müxbir İlhamə İsabalayeva/ Azərbaycanda ilk dəfə olaraq, " Müasir Azərbaycan dilinin intensivlik qrammatikası" yaradılıb.

 • Ülviyyə namazova yarım ol yeni mp3 yüklə

 • Vüqar bayramov kitab pdf

 • Iqtisadi siyasətinin nəticə pdf

 • Azrbaycan üst paleolit dövründ

 • Dd qorqud inc bellim mp3


 • Video:Qrammatikası dilinin azrbaycan

  Dilinin azrbaycan qrammatikası

  Azərbaycan dilçiliyinin əsaslı mənbələrinə görə dilimizin ilk elmi qrammatikasının tarixinin başlanğıcı XIX əsrin əvvəllərində. Birinci minilliyin ortalarında Azərbaycan dilinin yazısı, əlifbası olmuşdur. və rəngarəng söz ehtiyatına, tam sabitləşmiş qrammatik quruluşa malikdir. Dilimizin uzun formalaşma tarixi aşağıdakı dövrlərə bölünə bilər: 1. əski dövr ( V– X əsrlər) : əski türk dilinin formalaşması, türk əlifbasının yaranması, Orxun abidələrininucaldılması ilə türk yazı tarixinin başlanması. orta dövr ( X– XIV əsrlər) : Oğuz ağızların əski türk dilindən ayrılması, o şivələr əsasında oğuz ədəbi və yazı dilinin formalaşmas. Azərbaycan dilçiliyinin əsaslı mənbələrinə görə dilimizin ilk elmi qrammatikasının tarixinin başlanğıcı XIX əsrin əvvəllərində yaşayıb- yaratmış Mirzə Kazımbəyin adı ilə bağlıdır. Jul 31, · Bakı, 31 iyul, AZƏRTAC. Məşhur italyan səyyah və ədib Pietro della Vallenin 1620- ci ildə qələmə aldığı " Türk dilinin qrammatikası" ( Azərbaycan dilinin orijinal qrammatikası) əsəri bugünlərdə Azərbaycan dilində geniş şərhlərlə çap olunub. Bu, türkologiya, Azərbaycan dilçiliyi və dünya şərqşünaslığı baxımından xüsusi önəm daşıyır.

  Azərbaycan dilinin morfoloji quruluşuna əsas ( isim, sifət, say, əvəzlik, zərf, fel) və köməkçi ( qoşma, bağlayıcı, ədat, modal sözlər, nida) nitq hissələridaxildir. Təqribi sayımlamalara görə, dünyada hazırda Azərbaycan dilində danışan 50 milyondan çox adam yaşayır. Azərbaycan dilinin sintaktik qanununa görə, bir qayda olaraq, mübtəda cümlənin əvvəlində, xəbər cümlə üzvü sonda, təyin təyin etdiyi sözdən qabaqda gəlir. Azərbaycan dilində sözyaradıcılığında əsasən morfoloji ( dəmirçi, üzümçü, təbliğatçı; dəmirçilik, üzümçülük, təbliğatçılıq; dolça, qazança, otluq, meşəlik; qaldırıcı, endirici; sevinc, gülünc; yav. Bəşərin və onun ilk dilinin təşəkkülü Ön Asiyada baş verdiyi üçün. qrammatikası, morfoloji əlamətləri onun varisi kimi Azərbaycan dilində. Belə ki, yeni dövr Azərbaycan ədəbi dili eyni zamanda fonem tərkibinin sabitləşməsi ilə də səciyyəvidir. Birinci dövrə xas olan o/ / a sait, t/ / d, m/ / b, h/ / q/ / x. XVII əsr Azərbaycan dilinin qrammatikası Azərbaycan dilçiliyinin əsaslı mənbələrinə görə dilimizin ilk elmi qrammatikasının tarixinin başlanğıcı XIX əsrin əvvəllərində yaşayıb- yaratmış Mirzə Kazımbəyin adı ilə bağlıdır. Azərbaycan dili türk dilləri ailəsinin oğuz qoluna daxildir. Oğuz qrupundakı başqa dillər türk, türkmən və qaqauzdilləridir. Dillərin yaranması, ağacın qol- budağa ayrılmasına bənzətmə yolu ilə nümayiş etdirilə bilər. Örnək üçün, əski türk dili 5- ci və 10- cu əsirlər arasında oğuz dilinə, qıpçaq dilinə və qarluq dilinə ayrılır. Sonra isə bu dillər də.

  Oxşar vəziyyət qrammatika sahəsində də özünü göstərir. İsmin birinci dövrə məxsus təsirlik hal şəkilçilərinin - yi, - yı, - yu, - yü/ / - ni, - m, - nu, - nü müvaziliyi ikinci. Azərbaycan dilinin fonem tərkibində 15 sait və 25 samit səs vardır. Bu 40 səs Azərbaycan əlifbasında 32 hərf ilə təmsil edilir. Ferraqutonun bu kitabı Qərbdə Şərq dilləri qrammatikasına aid yazılan kitabların beşincisidir. Şərq dillərinə dair yazılan ilk dörd. cü ildə çap edilmiş Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğətində təqribən 70, yeni çap edilən son orfoqrafiya lüğətində isə 105 min söz vardır. Ərdəm Qonurun etdiyi bir araşdırma nəticəsində; Türkiyə Türkcəsi ilə Azərbaycan Türkcəsindəki heyvan adlarının 37% iki ləhcədədə yazılış və məna baxımından eynidir. Sözlərin 25% - ində kiçik fərqlər olsa da,. İşləndiyi sahələrlə bağlı olaraq, Azərbaycan ədəbi dili dörd əsas üslubu özündə birləşdirir: işgüzar, mətbuat, bədii və elmi üslub. Ədəbi dilin müasir mərhələsində bu üslubların hamısı yüksək dərəcədə inkişaf etmişdir.

  Ölkənin siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni həyatında baş verən böyük dəyişikliklər müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində terminlər. Azərbaycan dilinin quruluşuna müasir dilçilik nəzəriyyələrinin, müxtəlif linqvistik istiqamətlərin başqa inkişaf etmiş dillərdəki tətbiqinin işığında yanaşılmalıdır. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin - ci il 13 noyabr tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyasının yeni tərkibi təsdiq edilib. Azərbaycan dili, fərqli bölgələrə yayılması və oradakı mədəniyyətlərlə toqquşması səbəbi ilə tarix boyunca fərqli əlifbaları işlədərək qələmə alınmışdı. rixdə ictimai- siyasi mövqeyi, dilinin təşəkkülü, inkişaf yolları və s. ilk qaynaqlar asa- sında araşdırılır, həm türk xalqları ilə ortaq, həm də bilavasitə. 18 yanvar | 17: 34 Azərbaycan dilinin ilk elmi qrammatikası. Azərbaycan dünya mədəniyyəti xəzinəsinə çox dahilər vermişdir: Əbülhəsən Bəhmənyar. Azərbaycan dili 1937- ci ilə qədər türki, türk dili, rus dilində yazılmış əsərlərdə isə " tatar dili", " Qafqaz tatarlarının dili" adlandırılmışdır. Azərbaycan dili, dövlət sənədlərdə və yazılı ədəbiyyatda aşağıdakı formalarda qeyd olunmuşdu: 1. 20- ci əsirdən öncəki yazılı ədəbiyyatı nəzərə alsaq, Xaqani Şirvani, İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli, Aşıq.