Fəlsəfə pdf

Fəlsəfə elmi təxminən üç min il bundan əvvəl Qədim Şərqdə - Misirdə,. " Fəlsəfə" sözünü ilk dəfə antik yunan filosofu Pifaqorun islətdiyi qəbul edilib,. Fəlsəfə insanın dünyaya münasibətinin ən ümumi anlayışlarla dərk edilməsi fəlsəfi kateqoriyaların sayəsində baş verir. Kateqoriyalar təbiətin, cəmiyyətin və təfəkkürün ən umumi və vacib xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Fəlsəfi kateqoriyalar fəlsəfənin zamanca inkişaf səviyyəsinə görə dəyişir. Materialist dialektikada " materiya" ilk kateqoriya h. Sərlövhə, Fəlsəfə. Müəllif, Hacıyev Zeynəddin Camal oğlu. Nəşriyyat, Turan evi. Nəşr yeri, Bakı.

 • Aigel tatarin mp3 yüklə

 • Azad azrbaycan televiziyasi proqramlari

 • Vüqar bayramov kitab pdf

 • Vernee thor telefon bakı azrbaycan qiymt

 • Azrbaycan dili bsq 4 cu sinif


 • Video:Fəlsəfə

  Fəlsəfə

  Kateqoriya, Fəlsəfə. Filo" və " sofiya" yunan sözləridir. " Sofiya" hikmət, " filo" isə sevmək deməkdir. " Filosofiya" — " hikməti sevmək" mənasını verir. " Fəlsəfə" isə orta əsr şərq alimlərinin bu yunan sözünü ərəb dilinə uyğun demələrindən yaranıb. İlk dəfə Pifaqorözünü " filosof" adlandırıb və deyib: " Mən öz yerimi bilirəm. Bilirəm ki, hikmət yalnız Tanrı biliyidir və mən. See full list on az. ÖLÇÜSÜ: 9 MB. Bu dərs vəsaitində müstəqil elmifənn və insanlann mənəvi fəaliyyət sahəsi olan fəlsəfənin sistemli şərM,. Full PDF Package Download Full PDF. fəlsəfə öz prinsip və nəticələrini bəyan edir fəlsəfə məntiqi- nəzəri yolla özünün müddəa və prinsiplərini.

  ÖLÇÜSÜ: 1 MB. Bu mühazirələr toplusunda Fəlsəfə onun predmeti, problem dairəsi və cəmiyyətdə rolu, fəlsəfənin inkişafinin tarixi mərhələləri, Bəşəri və milli fəlsəfi irs, Dünyanin fəlsəfi anlayişi, Fəlsəfədə materiya və şüur problemi, Idrak prosesinin dialektikasi elmi idrak, onun metod və. Fəlsəfə mükəmməl müdriklik ideyasmı təcəssüm etdirir, insan zəkasmm ali məqsədlərini göstərir. Filosofluğun mahiyyəti ali mənəvi dəyərləri əsaslandırmaqdır. Fəlsəfə dünyanı əvvəlcə dərk edən, sonra isə onu qiymətləndirən insanm mənəvi istiqamətləndirilməsi funksiyasmı yerinə yetirir. Fəlsəfə ( filosof) terminini ilk dəfə yunan riyaziyyatçısı mütəfəkkir pifaqor ( e. Fəlsəfə sözünün lüğəti mənası ilə onun elmi- nəzəri. İdealizm, materializm, modernizm, peripatetizm, praqmatizm, pozitivizm, ekzistensializm, rasionalizm, irrasionalizm, skeptisizm Fəlsəfənin beş bölməsi var: 1. Ontologiya— varlıq haqqında təlim 2. Qneseologiya— idrak haqqında təlim 3. Sosiologiya — cəmiyyəthaqqında təlim 4.

  Praksiologiya — insanınəməli haqqında təlim 5. Aksiologiya— insanın gerçəkli. Müxtəlif fəlsəfə məktəbləri və cərəyanlarının kateqoriya aparatı sistemində varlıq kateqoriyası mərkəz yeri tutur. Varlıq sözü müxtəlif dünya dillərində təxminən " var olmaq", " mövcud olmaq", " üzə çıxmaq", " reallıq" mənalarını verir. Müasir fəlsəfə ədəbiyyatında varlıq anlayışı iki mənada işlədilir: 1. Dar mənada — şüurdan asılı olmadan mövcud olan. Help Center; less. Download Free PDF. Bu dərs vəsaitində müstəqil elmifənn və insanlann mənəvi fəaliyyət sahəsi olan fəlsəfənin sistemli şərM, o cümlədən fəlsəfənin mövzusu, onun metodlan, məqsəd və vəzifələri, baza anlayışlan, kateqoriyalan və cərəyanlan haqqında geniş söhbət açılır. Kitabda fəlsəfəyə girişlə yanaşı. Fəlsəfə elminin predmeti haqqında müasir konsepsiyalar. Fəlsəfi dünyagörüşü və onun strukturu.

  Fərdin varlığı və insanın dünyaya münasibəti dünyagörüşünün. Həmin vəzifələrin həlli fəlsəfə ilə ay- rılmazdır. Yalnız fəlsəfi dünyagörünüşünə yiyələnməklə dünya binasının qurulu- şu haqqında, sosial inkişaf,. Idraki Tənqidi Metodoloji Dünyagörüşü Evristik 14 Fəlsəfə ilə elmin ümumi. Protaqor Platon Parmenid Aristotel Pifaqor 19 Fəlsəfə dindən nə ilə fərqlənir? Bu dərs vəsaitində müstəqil elmifənn və insanlann mənəvi fəaliyyət sahəsi olan fəl- səfənin sistemli şərM, o cümlədən fəlsəfənin mövzusu, onun metodlan,. müasir fəlsəfənin əsasları, habelə tarix fəlsəfəsi və siyasi fəlsəfə şərh edilir. Deyə bilərik ki, fəlsəfə mənəvi təfəkkür mədəniyyətinin ayrıca. Həmin vəzifələrin həlli fəlsəfə ilə ay rılmazdır. Yalnız fəlsəfi dünyagörünüşünə yiyələnməklə dünya binasının qurulu şu haqqında, sosial inkişaf,. Apr 05, · boxca. com/ 2t29ze0ols4o/ Roya_ Ele_ Bilirdim_ Boxca_ Roya_ Bilirdim_ Boxca. Klassik Alman fəlsəfəsi Fəlsəfə tarixinin prinsipial yeni inkişaf mərhələsi XVIII əsin sonu XIX əsrin əvvəllərini əhatə edən klassik Alman fəlsəfəsidir ki, bu dövr aşağıdakı filosofların fəaliyyətini əhatə edir – İmmanuel Kant, İo- hann Fixte, Fridrix Şellinq, Georq Hegel, Lyudviq Feyerbax.