Azrbaycan milli azadlıq hrkatı ensiklopediyası pdf

Jun 02, · " Azərbaycan Milli azadlıq Hərəkatı Ensiklopediyası" kitabında tarixi romanlar müəllifi, yazıçı - publisist Yunus Oğuzun şəxsi arxivindən yer alan Azərbaycanla bağlı bəzi sənədlərdən də istifadə olunub və onun haqqında ayrıca bölmə verilib. Bu xəbər oxucular tərəfindən 837 dəfə izlənilmişdir! Azərbaycan Milli- Azadlıq Hərəkatı — Azərbaycan SSR- də baş verən xalq hərəkatı. 1988- ci ildə Azərbaycan SSR- də xalq hərəkatı başladı. İlk etiraz mitinqi 1988- ci il fevralın 19- da Bakıda başladı. Topxana hadisələri ilə mitinqlərin yeni dalğası — Meydan hərəkatı yarandı və dekabrın 4- də hakimiyyət orqanları Azadlıq meydanındakı oturaq mitinqi. Azərbaycanda milli hərəkatın geniĢ yayılmasının bir səbəbi də, bu юlkənin mцstəmləkə юlkəsi olması və юz həyat Ģəraitini yaxĢılaĢdırmaq uğrunda mцbarizəyə qalxması idi. Azərbaycanda milli hərəkatın ən qabaqcıl nцmayəndələri sırasında M. Kitabda XIX əsrin əvvəllərində rusların Qafqazı işğal etməsi ilə istiqlalçı Azərbaycan mühacirətinin meydana gəlməsi, mühacirətin 1918- ci il milli istiqlaliyyət əldə olunana qədərki mərhələsi, 1920- ci il 27 aprel işğalı ilə devrilmiş Azərbaycan. РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИНИН СЯДРИ ИЛЩАМ ЩЕЙДЯР оьлу ЯЛИЙЕВ. РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИ СЯДРИНИН БИРИНЪИ МЦАВИНИ. Download Free PDF. Azərbaycan ədəbi tənqidi ( dərslik - monoqrafiya) " Nurlar" nəşriyyatı,. ÇİN ( Çin dilində Çjunqo– Aralıq dövləti) Ç i n X a l q R e s p u b l i k a s ı ( ÇXR; Çin dilində Çjunxua jenmin qunxeqo).

  • Azrbaycan dilinin 4 cü sinif hazırlığı bsq 1

  • Iqtisadi siyasətinin nəticə pdf

  • Təhsil və idarəedici kimya pdf

  • Dd qorqud inc bellim mp3

  • Üzdəniraq ada kitabı pdf


  • Video:Ensiklopediyası milli azrbaycan

    Hrkatı milli ensiklopediyası