El qreko haqqında pdf

El Qreko, 1605- ci il Cam haqqında dua ( Gefsimaniya duası ) — İncildə təsvir olunan İsa Məsihin Gefsimaniya bağında etdiyi dua. Xristian ilahiyyatçıların nöqteyi- nəzərindən, dua İsanın iki iradəsi sahib olduğunun ifadəsidir: ilahi və insan. Üç müqəddəs kral — Üç müqəddəs kral və ya Şərqdən gələn müdriklər Matta İncilində təsvir edilmiş İsanın doğumu hekayəsində adı çəkilən, Betlehem ulduzunu izləməklə məsihin yanına kimi gəlib çıxan münəccimlərdir. Dominikos Teotokopulos, El Qreko ( yun. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Domenikos Theotokopoulos, eləcə də Dominiko, Domenika, Teotokopuli kimi variantlara da rast gəlinir; isp. El Greco, hərfi mənada « Qrek» - yunan; 1541 — 1614 ) — Yunan mənşəli İspaniya rəssamı. E- Dərslik - Qarabağ Tarixi 8- ci sinif. ZƏNGİN DƏRSLİKLƏR. 1 Gözəl danııq ( bəlağət), natiqlik sənəti, bədii nəsr haqqında elm mənasında ilənən ritorika ( rhetorike) e. V əsrdə Qədim Yunanıstanda yaranmıú, III- II əsrlərdə orada, e. I əsrdə Romada sistemə düúmüúdür.

  • I nformati ka 4 cü si ni f dərslik pdf

  • Iqtisadi siyasətinin nəticə pdf

  • Təhsil və idarəedici kimya pdf

  • Dd qorqud inc bellim mp3

  • Üzdəniraq ada kitabı pdf


  • Video:Haqqında qreko

    Qreko haqqında

    Aristotel, Siseron, Kvintilian ritorikanın görkəmli nəzəriyyəçiləri olmuúdur. El Qreko gözəl rəng ustası olub, işıq, perspektiv, anatomiya qanunlarını da yaxşı bilirdi. Onun məkan və kompozisiya quruluşu, obrazları digər ispan rəssamlarından fərqlənirdi. O, öz yaradıcılığında müasir ənənələrdən getdikcə daha çox uzaqlaşdığı üçün onun davamçısı, demək olar ki, yoxdur. perspektivləri haqqında ümumi məlumatlara da yer verilmişdir. Dərslikdə bir sıra paraqrafların, məsələlərin və şəkillərin fraqmentləri digər uyğun dərsliklərin və monoqrafiyaların materialları ilə üst- üstə düşə bilər. Bu da ilk növbədə onunla bağlıdır ki, yüz ildən çox inkişaf tarixi keçmiş