Azrbaycan dilinin tdrisi vziyytinin yoxlanılması mktblrd

Azərbaycan ədəbi dilinin normaları QULİYEV NİCAT HAXVERDİYEVA NƏRMİN. NORMA- insan kollektivində, dil mühitində müəyyən tarixi zaman və məkan daxilində müyyənləşmiş qayda- qanunlardır. Dilin daxili quruluşu onun fonetikası ( səs tərkibi), leksikası ( lüğət tərkibi) və qrammatikası təşkil edir. Azərbaycan ədəbi dili xalq danışıq dilinin cilalanmış, ciddi fonetik, leksik, qrammatik və üslubi normalarla cəmyyətə yüksək səviyyədə xidmət göstərən formasıdır. Ədəbi dilin yazılı və şifahi formaları vardır. Dec 30, · Azərbaycan dilinin morfoloji quruluşu. Dillər morfoloji quruluşuna görə flektiv, iltisaqi ( aqqlütinativ), amorf kök dillərə ayrılır. dili də digər türk dilləri kimi iltisaqi dil qrupuna aiddir. Bu o deməkdir ki, bizim dilimizdə sözün kökü müstəqil məna kəsb edir və şəkilçi həmişə söz kökündən. Oct 08, · Azərbaycan dilinin dünya dilləri içərisində yeri. Azərbaycan dili Azərbaycan Respublikasının dövlət dili və Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların əsas ünsiyyət vasitəsidir. Azərbaycan dili eyni zamanda İran İslam Respublikasında yaşayan 30 milyondan artıq azərbaycanlının ana dilidir.

  • Yalçın rzazadə incə bellim mp3

  • Iqtisadi siyasətinin nəticə pdf

  • Təhsil və idarəedici kimya pdf

  • Dd qorqud inc bellim mp3

  • Üzdəniraq ada kitabı pdf


  • Video:Tdrisi dilinin azrbaycan

    Vziyytinin mktblrd azrbaycan

    Bu dildən hal- hazırda. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN AZƏRBAYCAN DİLİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI ( KURİKULUMU) ( I - XI siniflər) Direktor / Təhsil / Pdf sənədlər / Azərbaycan dili Ədəbiyyat fənni üzrə dərslikIX sinif ) Direktor / Təhsil / Sinif rəhbəri / Pdf sənədlər / Azərbaycan dili İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Elçin Mirzəbəyli: " İngilis dilinin tədrisinin qadağan edilməsi heç bir effektiv nəticə verməyəcək”. İranda ibtidai siniflərdə ingilis dilinin tədrisi qadağan edilib. Qərar ali dini lider Ayətullah Əli Xamneyinin ingilis dilinin tədrisini " Qərbin mədəni işğalı” elan etməsindən sonra verilib. Məktəb təcrübəsi və metodik irs, azərbaycan dili tədrisi metodikası mənbəyi kimi. Azərbaycan dili təliminin prinsipləri. Elmlilik, sistemlilik və ardıcılıq prinsipləri. Azərbaycan dili dərsində nəzəriyə ilə praktikanın əlaqəliliyi prinsipi. Azərbaycan dili təlimində şüurluluq və fəallılıq prinsipi.